Bài quyền Phượng hoàng

Bài quyền Phượng hoàng

Dưới đây là thiệu “Bài quyền Phượng Hoàng”

Phượng hoàng tranh cước vĩ

Mãnh hổ khai địa phi

Song long truyền bảo đỉnh

Đoạt trấn vũ uy trì

Nhứt cấp khai binh phát ấn

Nhị cấp chảo hạt bình phi

Tiến nhất bộ đề hoành tam bộ

Thoái nhứt công sanh biến tứ chi

Hồi đầu vọng bái.

Nguồn ảnh: Bài thiệu của Võ sư Trương Thế Lưu  – cấp năm 1969.

Related Post

Bài Côn Thái Sơn

Bài Côn Thái Sơn

Côn có ba hạng (chiều dài của côn đo theo người sử dụng): Đản côn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *