Dưỡng Sinh – Phái Sa Long Cương P1

Tài liệu này do Hội ái hữu môn sinh Sa Long Cương (Sa Long Cương Canada) thực hiện, nhằm giúp cho môn sinh luyện tập ngoài các lớp học, hoàn toàn không có giá trị thương mại.

Quy ước:

  • Hít vào bằng mũi
  • Thở ra bằng miệng
  • Lúc nào cũng bắt đầu bên trái
  • Lúc nhìn tài liệu, học viên làm cùng bên với người huấn luyện viên

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *